دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1022920
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
تابع واسه آبی کردن و بعد به رنگ معمولی در آوردن (میشه گفت نور انداختن) عنوان و اسم یه (پنجره)فرم توی TaskBar بکار میره .شاید منظورمو نفهمیده باشین.ازش استفاده کنین تا بفهمین:

Private Declare Function FlashWindow Lib "user32" Alias "FlashWindow" (ByVal hwnd As Long, ByVal bInvert As Long) As Long

آرگومان اول هندل پنجره مورد نظر هست.
آرگومان دوم رو 1 قرار بدین (اگه صفر قرار بدین عمل مورد نظر–اگر در حال انجام باشه- متوقف میشه)
یه دکمه توی فرم بزارین:

Private Declare Function FlashWindow Lib "user32" Alias "FlashWindow" (ByVal hwnd As Long, ByVal bInvert As Long) As Long

Private sub Command1_Click()
FlashWindow Me.hWnd , 1
End Sub

Delphi:

procedure TForm1.Command1Click(Sender: TObject);
begin
FlashWindow(form1.Handle,true);
end;

توی این کد من هندل فرم برنامه خودم رو بش دادم.

2.GetForeGroundWindow
این تابع هندل فرم فعال(که رنگ نوار عنوانش با بقیه فرق داره و معمولا آبیه) رو برمیگردونه:

Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long

هیچ مقداری هم نیاز نیست بش بدیم.یه تایمر توی فرم بزارین و Interval ش رو 1 بزارین:

Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Private Sub Timer1_Timer()
Me.Caption = GetForegroundWindow()
End Sub

Delphi:

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Form1.Caption := IntToStr(GetForegroundWindow());
end;

3.GetComputerName

این تابع نام کامپیوتری که برنامه داره توش اجرا میشه رو برمیگردونه.این اسم رو میتونین توی قسمت
System Properties (راست کلیک روی My Computer ؛ رفتن به Properties ) توی قسمت Computer Name ببینین.

Private Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

آرگومان اول یه متغیر هست که تابع نام مورد نظر رو توی این قرار میده و طولش باید از قبل تعیین شده باشه.آرگومان دوم هم مشخص میکنه که چند کاراکتر اول نام کامپیوتر توی متغیر قرار بگیره.این عدد باید با طور متغیر برابر باشه یا کوچکتر.بهتره جفتشون رو 255 قرار بدین.:

Private Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
Dim buffer As String * 255
GetComputerName buffer, 255
MsgBox "Computer name : '" & Replace(buffer, Chr(0), "") & "'"
End Sub

Delphi:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var Buffer : Array[1..MAX_PATH] of char ;
var MAX_SIZE : Cardinal;
begin
MAX_SIZE := sizeof(buffer) -1 ;
GetComputerName(@buffer,MAX_SIZE) ;
ShowMessage('Computer Name : ' + StrPas(@buffer));
end;

4.GetCurrentDirectory

این تابع آدرس پوشه ای که برنامه جاری توش داره اجرا میشه رو برمیگردونه.یعنی کار App.path رو انجام میده:

Private Declare Function GetCurrentDirectory Lib "kernel32" Alias "GetCurrentDirectory" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long

روش مقدار دادن آرگومان هاش هم شبیه تابع قبلیه فقط جای اونا عوض شده یعنی آرگومان اول برای تعداد کاراکتر
اول و آرگومان دوم یه متغییر واسه قرار دادن آدرس توی اون:

Private Declare Function GetCurrentDirectoryA Lib "kernel32" Alias "GetCurrentDirectory" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long

Private Sub Form_Load()
Dim buffer As String * 255
GetCurrentDirectoryA 255,Buffer
MsgBox "Current Directory : '" & Replace(buffer, Chr(0), "") & "'"
End Sub

Delphi:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var buffer : array[1..MAX_PATH] of char;
begin
GetCurrentDirectoryA(sizeof(buffer),@buffer);
ShowMessage('Current Directory : ' + strpas(@buffer));
end;

5.GetDoubleClickTime
این تابع هم زمان Double Click که توی کنترل پنل توی قسمت موس مشخص شده رو برمیگردوونه:

Private Declare Function GetDoubleClickTime Lib "user32" Alias "GetDoubleClickTime" () As Long

هیچ مقداری هم نمیگیره:
Private Declare Function GetDoubleClickTime Lib "user32" Alias "GetDoubleClickTime" () As Long
Private Sub Form_Load()
Msgbox "DoubleClickTime : " & GetDoubleClickTime()
End Sub

Delphi:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('DoubleClickTime : ' + IntToStr(GetDoubleClickTime()));
end;

پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X